Начало
Вписани адвокати
Решения
Нормативни актове
Важно за адвокатите
Интернет връзки
Банкова сметка
Всичко за изпита за адвокати и младши адвокати
Всичко за измененията в Закона за адвокатурата и др. нормативни актове, касаещи адв. професия
ЛАКОРДА
<< Начало | Решения | Решения на Контролния съвет |


Протокол № 1/15.02.2013 г.
2013-02-15

         


АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ – БЛАГОЕВГРАД

 

 

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

 

 

ПРОТОКОЛ

 

№ 1

 

 

Днес, 15.03.2013 година в град Благоевград, в заседателна зала на АК – Благоевград - ул. „полк. Димов” № 1, ет. 2, се проведе заседание на контролния съвет на Адвокатска колегия – Благоевград.

 

Заседанието на КС е свикано с уведомление от Председателя на АК – Благоевград.

 

На заседанието присъстваха лично всички членове на контролния съвет, а именно: адв. Михаил Андреев, адв. Петър Йовчев, адв. Иван Данчев, адв. Татяна Лазарова-Цанева и адв. Снежанка Ангелова.

 

Заседанието се проведе, при следния, предварително обявен с уведомлението за свикването му дневен ред:

1. Конституиране и встъпване в задължения на Контролния съвет при АК – Благоевград;

2. Определяне на Председател на КС;

3. Разни.

 

По т. 1 от дневния ред:

Председателят на избирателната комисия при Адвокатска колегия – Благоевград, връчи на членовете на Контролния съвет удостоверения за избора им. 

 

 

По т.2 от дневния ред:

След направените разисквания, КОНТРОЛНИЯТ СЪВЕТ

 

ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

 

ИЗБИРА за ПРЕДСЕДАТЕЛ на контролния съвет адв. МИХАИЛ ИЛИЕВ АНДРЕЕВ.

 

 

По т. 3 от дневния ред:

Адв. М. Андреев, предлжи да се изиска от АС при АК – Благоевград да представи предложения и приет от Общото събрание на адвокатите в АК – Благоевград бюджет за 2013 година. След организирането на работата на АС да бъдат приети и правила за работата на КС и за контактите с АС при АК – Благоевград.

 

След проваденото гласуване, КОНТРОЛНИЯТ СЪВЕТ

 

ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

 

1. ДА СЕ ИЗИСКА от Адвокатски съвет при АК – Благоевград да представи на КС предложения и приет от Общото събрание на адвокатите в АК – Благоевград бюджет за 2013 година.

2. След организирането на работата на АС да бъдат приети правила за работата на КС и за контактите с АС при АК – Благоевград.

 

 

Поради изчерпване на точките от дневния ред, заседанието бе закрито.

 

Настоящият протокол се изготви в три еднообразни екземпляра и се подписа от членовете на контролния съвет, както следва:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: .......................................

 

 

         ЧЛЕНОВЕ: 1. ....................................

(адв. Татяна Лазарова – Цанева)

 

 

                              2. ...........................................

(адв. Снежанка Ангелова)

 

 

      3. ............................................

(адв. Петър Йовчев)

 

 

                              4. ...........................................

(адв. Иван Данчев)

 

 
 
Back Home Top
         
© 2003, Адвокатска колегия - Благоевград | usloviq
obnovqvane
proekt
Created by Lex.bg. Design by Creato.biz