Начало
Вписани адвокати
Решения
Актуална информация
Нормативни актове
Важно за адвокатите
Интернет връзки
Банкова сметка
Дежурни адвокати
Галерия
Всичко за изпита за адвокати и младши адвокати
Бланки
Всичко за измененията в Закона за адвокатурата и др. нормативни актове, касаещи адв. професия
ЛАКОРДА
ИЗБОРИ АК БЛАГОЕВГРАД 2015 Г.
<< Начало | Решения | Решения на Адвокатския съвет 2013 година |


Протокол № 7/22.03.2013 година
2013-03-22

                                                                П Р О Т О К О Л № 7/ 22.03.2013 год.

 

 

                        Днес, 22.03.2013 год., се проведе заседание на Адвокатския съвет на АК Благоевград, на което присъстваха: Емил Ядков, Елена Попова, Петя Хантова, Иванка Кехайова, Мария Прешелкова, Бойка Юсева, Свелана Радулова и Атанаска Богоева.

                        Не присъстват представители на КС и ДС.

 

                        Заседанието протече при следния дневен ред:

                       

1. Вписвания, заличавания и отбелязвания в адвокатските регистри.

2. Жалби, сигнали и доклади по жалби и сигнали.

3. Правна помощ – разглеждане на искания и отчети.

4. Подготовка за срещата на адвокатските колегии в гр. Стара Загора на 30 март 2013 г.

5. Изменение на решение № 45/08.03.2013 г. на Адвокатски съвет, във връзка с ЗИДЗПП / във вр. с ДВ брой 15/2013 г./

6. Изменение на решение № 26/11.06.2010 г. на Адвокатски съвет.

7. Разни 

По т. 1:

                        1. Постъпило е заявление от Станислава Иванова Иванова, за приемането и като адвокат в АК - Благоевград и вписването и като такава в регистрите към Колегията. Към заявлението са приложени всички необходими документи, поради което АС взе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 48

                        ПРИЕМА и ВПИСВА в регистрите на АК - Благоевград СТАНИСЛАВА ИВАНОВА ИВАНОВА, адрес на кантора: Благоевград, ул. „Бяло море” № 7, ет. 5.

                        2. Постъпило е заявление от Байрям Мехмедов Чангалов, за приемането му като адвокат в АК – Благоевград и вписването му като такъв в регистрите към Колегията. Към заявлението са приложени всички необходими документи, поради което АС взе следното                   

Р Е Ш Е Н И Е   № 49

                        ПРИЕМА и ВПИСВА в регистрите на АК - Благоевград БАЙРЯМ МЕХМЕДОВ ЧАНГАЛОВ, ЕГН 7909290246, адрес на кантора: Благоевград, ул. „Парангалица” № 1.

 

                        3. Постъпило е заявление от адв. Диана Трайчева Димова за вписване на промяна във фамилното и име чрез добавяне на фамилията Руменова. Към заявлението обаче не са приложени доказателства, от които да се установява на какво основание се извършва промяната – сключен граждански брак, промяна на фамилното име по съдебен ред или др. Предвид това и доколкото само от представеното заявление не може да се установи наличието на основание за вписване на промяната, АС взе следното

 

                                                           Р Е Ш Е Н И Е   № 50

                        ОСТАВЯ БЕЗ ДВИЖЕНИЕ заявление вх. № 122/18.03.2013 год., подадено от адв. Диана Димова за вписване на промени.

                        ОПРЕДЕЛЯ едноседмичен срок от получаване на съобщението, в който заявителя да представи доказателства за надлежно извършена промяна във фамилното име, която да е основание за вписване и на исканата промяна в регистрите на АК-Благоевград.

                        При неизпълнение на указанията в посочения срок – производството по заявлението ще бъде прекратено.

                        3. Постъпило е заявление от адв. Емилия Димитрова Цекова за вписване на промяна в адреса и на кантора, по което АС взе следното

 

                                                           Р Е Ш Е Н И Е   № 51

                        ВПИСВА промяна в адреса на кантора на адв. ЕМИЛИЯ ДИМИТРОВА ЦЕКОВА, както следва: гр. Сандански, бул. „Свобода” № 13, ет. 2, офис 5.

 

                        4. Постъпило е заявление за отписване като младши адвокат и вписване в регистъра на адвокатите от Лилия Райчева Малешевска, по което АС взе следното

 

                                                           Р Е Ш Е Н И Е   № 52

                        ОТПИСВА от регистъра на младши адвокати в АК Благоевград ЛИЛИЯ РАЙЧЕВА МАЛЕШЕВСКА и ВПИСВА същата в регистъра на адвокатите в АК-Благоевград, считано от 11.03.2013 год.

 

                        5. Постъпило е заявление от адв. Антония Самарджиева за вписване на промяна в адреса и на кантора, по което АС взе следното

                                                           Р Е Ш Е Н И Е   № 53

                        ВПИСВА промяна в адреса на кантора на адв. АНТОНИЯ ЛЮБОМИРОВА САМАРДЖИЕВА, както следва: гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев” № 15, ет. 1, офис 4.

 

                        6. Постъпило е заявление от адв. Емилия Щерева за вписване на промяна в адреса и на кантора, по което АС взе следното

 

                                                           Р Е Ш Е Н И Е   № 54

                        ВПИСВА промяна в адреса на кантора на адв. ЕМИЛИЯ ПЕТРОВА ЩЕРЕВА, както следва: Благоевград, пл. „Георги Измирлиев” № 15, ет. 1, офис 5

 

                        7. Постъпило е заявление от представляващия АД „Щерева, Савова” за вписване на промени в обстоятелства за АД, подлежащи на вписване, по което АС взе следното

 

                                                           Р Е Ш Е Н И Е   № 55

                        1. ВПИСВА промяна в името на дружеството, което да бъде: Адвокатско дружество „Савова”

                        2. ВПИСВА промяна в съдружниците, а именно: освобождаване на съдружника адв. Емилия Петрова Щерева и приемане на съдружника адв. Антония Любомирова Самарджиева.

                        3. ВПИСВА промяна в адреса на дружеството, а именно: гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев” № 15, ет.1, офис 4.

 

                        По т. 2:

                        По т. 3:

                        1. В АС Благоевград са постъпили 37 бр. искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ. След запознаване с приложените към тях актове по чл. 25 от ЗПрП и съобразявайки чл. 18 ЗПрП и проведено разискване, АС взе следното:

 

                                                           Р Е Ш Е Н И Е    № 57

1. По искане по Изп. Д – 76/2012 г. по описа на ДСИ – Петрич – да се изпрати писмо на ДСИ, че с цел законосъобразно и адекватно заплащане на възнаграждението на адвоката, който ще осъществява правната помощ, следва да съобразите размерът на адвокатското възнаграждение с предмета на делото, както и с по-горе цитираните актове, като в случая Адвокатски съвет на Адвокатска колегия – Благоевград Ви предлага възнаграждение в размер на 100,00 лв., от Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения / изм. и доп. ДВ. Бр.2 от 09.01.2009 г./. След представяне на доказателства в АС – Благоевград, че сумите са внесени по сметка на ДСИ при Районен съд гр. Петрич, АС ще определи адвокат за осъществяване на процесуалното представителство.

2. По искане по ЧНД – 334/2013 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. Стойчо Каракостадинов

3. По искане по НП – 2473/2012 г. по описа на РП – Разлог – определя адв. Маргарита Бангеева

4. По искане по НП – 2273/2012 г. по описа на РП – Разлог – определя адв. Райна Кацарска

5. По искане по НП – 555/2012 г. по описа на РП – Разлог – определя адв. Селма Падарева

6. По искане по НП – 347/2013 г. по описа на РП – Разлог – определя адв. Росица Зотева

7. По искане по ДП – 79/2013 г. по описа на РУ – Банско – определя адв. Диана Юнчова

8. По искане по ГрД – 1091/2012 г. по описа на РС – Гоце Делчев – определя адв. Наталия Карасмилова

9. По искане по ГрД – 35/2013 г. по описа на РС – Гоце Делчев – определя адв. Тодор Петрилииски

10. По искане по ДП – 107/2013 г. по описа на РУ – Гоце Делчев – определя адв. Нели Терзиева

11. По искане по НОХД – 956/2012 г. по описа на РС – Гоце Делчев – определя адв. Катя Кардашева

12. По искане по НОХД – 763/2013 г. по описа на РС – Гоце Делчев – определя адв. Албена Лавчиева

13. По искане по НОХД – 79/2013 г. по описа на РС – Гоце Делчев – определя адв. Ангелина Ячкова

14. По искане по НОХД – 746/2012 г. по описа на РС – Гоце Делчев – определя адв. Галя Башлиева

15. По искане по Изп.Д – 252/2012 г. по описа на РС – Благоевград – да се изпрати писмо на ДСИ – при РС – Благоевград, че съгласно указанията, дадени в писмо изх. № 10-13-14/26.05.2010 г. на Националното бюро за правна помощ, и решение №26/11.06.2010 г. на Адвокатски съвет на АК - Благоевград при назначаване на особен представител в случаите на чл. 47, ал. 6 от ГПК, особеният представител се назначава на разноски на ищеца, като размерът на адвокатското възнаграждение, следва да се определи от съда по реда на Наредба № 1 от 09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения / изм. и доп. ДВ. Бр.2 от 09.01.2009г./.

С цел законосъобразно и адекватно заплащане на възнаграждението на адвоката, който ще осъществява правната помощ, следва да съобразите размерът на адвокатското възнаграждение с предмета на делото, както и с по-горе цитираните актове, съгласно   Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения / изм. и доп. ДВ. Бр.2 от 09.01.2009 г./. След представяне на доказателства в АС – Благоевград, че сумите са внесени по сметка на ДСИ при Районен съд гр. Благоевград, АС ще определи адвокат за осъществяване на процесуалното представителство.

16. По искане по ВНОХД – 28/2013 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Димитър Кавраков

17. По искане по Адм. Д – 218/2013 г. по описа на Адм. съд – Благоевград – определя адв. Марияна Узунова

18. По искане по НОХД – 234/2010 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Марян Биков

20. По искане по Адм. Д – 77/2013 г. по описа на Адм. съд – Благоевград – определя адв. Диана Башлиева

21. По искане по ЧНД – 439/2013 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Венета Дукова

22. По искане по ГрД – 52/2013 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Георги Димитров

23. По искане по ДП – 860/2012 г. по описа на 01РУ – Благоевград – определя адв. Диана Табутова

24. По искане по НОХД – 82/2013 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Димитрина Михайлова

25. По искане по ЧНД – 702/2013 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Нели Захариева

26. По искане по НАХД – 859/2012 г. по описа на РС – Разлог – определя адв. Ана Парцова

27. По искане по Изп.Д – 20117960401566/2011 г. по описа на ЧСИ – Шукри Дервиш – да се изпрати писмо на ЧСИ – Шекри Дервиш, че ЛИПСВА приложен какъвто и да било акт за ДОПУСКАНЕ на правна помощ съгласно разпоредбите на чл. 25, ал. 3 от Закона за правната помощ. Това води до невъзможност за изпълнение на задълженията на Адвокатски съвет Благоевград за определянето на адвокат за осъществяване на правна помощ, която не е допусната.

С цел законосъобразно и адекватно заплащане на възнаграждението на адвоката, който ще осъществява правната помощ, следва да съобразите размерът на адвокатското възнаграждение с предмета на делото, както и с по-горе цитираните актове, като в случая Адвокатски съвет на Адвокатска колегия – Благоевград Ви предлага възнаграждение в размер на 513,82 лв., от Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения / изм. и доп. ДВ. Бр.2 от 09.01.2009 г./. След представяне на доказателства в АС – Благоевград, че сумите са внесени по сметка на ЧСИ – Шукри Дервиш гр. Петрич, АС ще определи адвокат за осъществяване на процесуалното представителство.

28. По искане по ГрД – 931/2009 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Росица Иванчева

29. По искане по ГрД – 312/2013 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Георги Ангов

30. По искане по НОХД – 48/2013 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. Васил Васев

31. По искане по Изп.Д – 192/2012 г. по описа на ДСИ – Благоевград – определя адв. Ана Бистричка

32. По искане по НОХД – 276/2013 г. по описа на РС – Благоевград – определя адв. Пенка Смукова

33. По искане по НОХД – 823/2012 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Янка Толькова

34. По искане по ДП – 897/2012 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Виолета Тасева

35. По искане по ДП – 904/2012 г. по описа на РУП – Петрич – определя адв. Олег Янчев и адв. Димитринка Марангозова

36. По искане по ДП – 680/2012 г. по описа на РУП – Петрич – определя адв. Цветана Динева

37. По искане по ДП – 642/2011 г. по описа на РУП – Петрич – определя адв. Божана Тошева

 

2. Заверява 63 бр. отчети на адвокати, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ и одобрява направените предложения за заплащане на възнаграждения за срока от 08.03.2013 г. – 22.03.2013 г.

 

                 3. По повод на зачестили сигнали от адвокати от АК гр. Благоевград, назначени като особени представители на страни в гражданския процес, на основание чл. 47 ал. 6 от ГПК и чл. 48 ал. 2 от ГПК, че във въззивната и в касационната инстанции не им се определят възнаграждения за извършените от тях процесуални действия, и по този начин същите са лишени от правото си да получат съответно възнаграждение за положения от тях труд, както и с оглед липсата на изрична законова регламентация за това кога, кой съд и с какъв акт следва да се укаже на страната да внесе възнаграждение за особения представител за следващата инстанция, Адвокатски съвет взе следното:

Р Е Ш Е Н И Е № 58

В случаи на назначени особени представители на страна в граждански процес, на основание чл. 47, ал.6 от ГПК и на основание чл. 48, ал.2 от ГПК, по аргумент от чл.1, чл.3, чл.5, чл. 23 ал.1 и чл. 25 ал.1 от ЗПП,§ 3 и §6 ал.1 и ал.2 т.3 от ПЗР на ЗПП и чл. 44 от ЗА, за това представителство не са приложими всички разпоредби на ЗПП с оглед на обстоятелството, че то се осъществява на разноски на ищеца, а не се финансира от държавата /чл. 2 и чл. 4 от ЗПП/. В тази насока Адвокатски съвет Благоевград считам, че в тези случаи не се прилагат разпоредбите на Глава VІІ (седма) на ЗПП „Заплащане на правната помощ”, респективно на предвидените с чл. 37 от ЗПП на Наредбата за заплащане на правната помощ. Компетентен да определи размерът на възнаграждението на назначения особен представител на ответника е съдът, който при условията на Наредба № 1/2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, по силата на чл. 2, ал.2 от Наредбата, приложима по аналогия, съобразно §1 от ДР. Възнаграждението за процесуално представителство се дължи за всяка инстанция, съгласно раздел ІІІ (трети) от Наредба № 1/2004 г. за минималните адвокатски възнаграждения. С оглед разпоредбата на чл.76, изр.2 от ГПК възнаграждението следва да бъде внесено в съда от ищеца предварително  – преди встъпването на адвоката по делото в съответната инстанция. В този смисъл са редица определения на ВКС – определение № 725/ 30.07.2012 г. по ч.т.д№ 371/ 2012 г. на ІІ-ро т.отд.,определение 656/ 23.11. 2010 г. по ч.гр.д. № 342/ 2010 г. и др.

     С оглед на горното Адвокатски съвет намира, че въззивната инстанция, на основание чл. 267 от ГПК в закрито заседание, когато извършва проверка по допустимостта на жалбата, следва да определи размера на дължимото възнаграждение за въззивната инстанция като даде указания на ищеца в определен срок преди насрочване на първото съдебно заседание, да внесе сумата по сметка на съответния въззивен съд като представи препис от квитанцията за внесената сума. В случай, че въззивната инстанция прецени, че по допустимостта на жалбата и по направените доказателствени искания ще се произнесе в открито заседание, каквато правна възможност е предвидена в чл. 268 от ГПК, то в това заседание съдът с нарочно определение следва да определи размера на дължимото възнаграждение за особения представител при спазване разпоредбите на Наредба № 1/2004 г. за минималните размери на адвокатското възнаграждение и задължи ищецът да внесе определената сума в определен от него срок. Едва тогава Адвокатския съвет ще определя особен представител за представителство пред съответната въззивна инстанция.                                                                                           

            Въз основа на горното становище, Адвокатски съвет реши, че ще определя особените представители само за една инстанция, което обстоятелство ще бъде отразявано в съответните решения за назначаване на особен представител и в уведомителните писма за определения адвокат, който да осъществи особеното представителство.

            Що се отнася до представителството пред касационната инстанция, то Адвокатски съвет изразява становището, че следва да се има предвид, че представителството на адвоката е само за съответната инстанция, като неговите задължения се изчерпват до подготовката на касационна жалба или на отговор на касационната жалба. При това положение считаме, че касационната инстанция при проверка наличието на основания за допускане на депозираната касационна жалба до касационно разглеждане, при постановяване на определението си по чл. 288 от ГПК, в случаите когато оставя без уважение искането за допускане на касационно разглеждане следва да постанови присъждане на разноски за особения представител, изготвил касационна жалба или отговора, за сметка на страната.

         В случаите, когато се допуска касационно обжалване считаме, че с определението с което се допуска касация, няма правна пречка на страната да се укаже, че следва да внесе възнаграждение за особения представител.

 

 

По т. 4:

                        Председателя на АС докладва, че има подготвено становище, което да бъде предложено на участниците в конференцията на адвокатурите в РБългария, която ще се проведе в гр. Стара Загора. Със същото се правят конкретни предложения за изменение на текстове на ЗАдв и на др., касаещи защита на адвокатите, както и на дейността им, а именно:

          Предложенията за изменения са следните :

           І. В чл. 4, ал.1 т.4 да отпадне текста” освен в случаите на чл. 6 ал.3”

          ІІ. Чл. 6, ал.3 да отпадне изцяло; 

          ІІІ. В чл. 9, ал. 1, изречение 1 да отпаднат думите „и лицата по чл. 6 ал. 3”

          ІV. В чл. 22 да се добави нова т.6 със следното съдържание: т. 6 „При трайна обективна невъзможност да се упражнява професията„;

           V. В чл. 23, ал. 2, след точката се поставя запетая и де добавя израза „подадено в 6-месечен срок”; 

          VІ. В чл. 24 предлагаме да се конкретизират отделните видове дейности, които могат да се извършват само от адвокати;

         VІІ. В чл. 25, ал. 1 да се допълни след думата пълномощно с израза „по образец ,издаден и утвърден от ВАС или от съответната адвокатска колегия„; 

        VІІІ. Чл. 29 ал.3 изречение последно да гласи „Ръководителят е длъжен под риск от налагане на санкция в 7-дневен срок да посочи представител. 

         ІХ. В чл. 32 да се добави нова ал.2, със следното съдържание ”Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз в кръга на работата си има право след съответната регистрация и утвърждаване на регистри да удостоверява подписи върху частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване, да удостоверяват подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите , както и верността на преписи и извлечение от документи и книжа по ред, определен в Наредба.

          Х. В чл. 42 относно рекламата предлагаме да се конкретизират тези текстове на самата среща 

         ХІ. В чл. 49, ал.1 да отпаднат думите „и към Висшия адвокатски съвет”; 

        ХІІ. Създава се нова алинея 2 със следното съдържание: „Адвокатът е длъжен да заплаща членски внос към Висшия адвокатски съвет по ред и условия, определени в Наредба”.  

       ХІІІ. Досегашната ал.2 става ал.3 като след израза ал. 1 се добавя израза „и ал. 2”; 

      ХІV. В чл. 50 ал.3 да отпадне израза „Висшият адвокатски съвет може” като се замени със „Адвокатският съвет може”  

       ХV. В чл. 78 ал.4 изречение Второ да отпадне изцяло; 

      ХVІ. В чл. 81, ал.6, изр. 2 да отпадне изцяло; 

      ХVІІ. В чл. 81, ал.7 в изречение последно след думата събрание се поставя запетая и се добавя израза „след приключване на гласуването„

     ХVІІІ. В чл. 81, ал.8 да отпадне израза „както и за делегати на общото събрание на адвокатите в страната.

       ХІХ. В чл. 82 се добавя нова точка 7 със следното съдържание: „Избира представител на Адвокатската колегия за член на Висшия адвокатски съвет”

        ХХ. В чл. 82, точка седем става точка 8 

       ХХІ. В чл. 82 се създава нова т. 9 със следното съдържание „Взема решения по всички други въпроси, включени в дневния ред на Общото събрание”; 

      ХХІІ. В чл. 83, ал. 1 след израза „на Контролния съвет” се добавя израза „в случаите по чл. 95, ал. 2”; 

ХХІІІ. В чл. 85 ал.1 думите „е имал право да участва” да се заменят с думата „е участвал”; 

ХХІV. В чл. 85, ал.2 след думата „всеки” да се добави „участвал в гласуването”;  

ХХV. В чл. 86, ал. 3 думата „юридически” се заменя с думата „адвокатски”; 

ХХVІ. В чл. 86, ал. 4 думата „юридически” се заменя с думата „адвокатски”; 

ХХVІІ. В чл. 90, т. 4 отпада изцяло, а точка 5 става точка 4; 

ХХVІІІ. В чл.91, ал. 1 думата „юридически” се заменя с думата „адвокатски”; 

ХХІХ. В чл. 91, ал. 2 думата „юридически” се заменя с думата „адвокатски”; 

ХХХ. Създава се нов чл. 92а със следното съдържания:

„Заместник – председателя на Адвокатския съвет:

1.      Ръководи и организира дейността на Адвокатския съвет по предоставяне на правна помощ в съответния район;

2.      Замества Председателя при негово отсъствие;

3.      Координира дейността на помощните органи на Адвокатския съвет; 

ХХХІ. В чл. 93, ал. 1, изречение 1 отпада изцяло; 

ХХХІІ. В чл. 93, ал. 2 думата „едномесечен” се заменя с думата „двумесечен”; 

ХХХІІІ. В чл. 94, ал. 2 думата „юридически” се заменя с думата „адвокатски”; 

ХХХІV. В чл. 94, ал.34 думата „юридически” се заменя с думата „адвокатски”; 

ХХХV. Чл. 94, ал. 4 отпада изцяло; 

ХХХVІ. В чл. 95, ал. 2 след израза „текущ контрол” се добавя израза „по ред, определен в Наредба”. Поставя се точка и се добавя ново изречение със следното съдържание „При констатирани съществени нарушения при упражняването на бюджета и стопанисването на имуществото на Адвокатската колегия, може да поиска свикване на Извънредно общо събрание по реда на чл. 83.” 

ХХХVІІ. В чл. 99, ал. 1 да отпадне израза „на делегати за Общото събрание на адвокатите в страната”; В същата алинея след израза „Контролен съвет” се добавя израза „и неговия Председател, а след израза „Дисциплинарен съд и неговия Председател” се добавя и израза „както и на представител на Адвокатската колегия за член на Висшия адвокатски съвет”; 

ХХХVІІІ. В чл. 99, ал. 2 отпада израза „от избирателна комисия, чийто брой и състав се определя по реда на чл. 101” и се заменя с израза „с явно гласуване”;

ХХХІХ. В чл. 99, ал. 2 ал. 3 и ал. 4 предлагаме да се коментират от колегите; 

ХL. В чл. 100, ал. 1 след израза „Контролен съвет” се добавя израза „и неговия Председател”; 

 ХLІ. В чл. В чл. 100, ал. 2 съюзът „или” се заменя със съюза „и”; 

ХLІІ. В чл. 106, ал. 4 точката се премахва и се добавя израза „от адвокати, участвали в гласуването”; 

ХLІІІ. В чл. 103, ал. 1, изр. 1 след израза „и за членове на органите на колегията” се добавя израза „както и за представител на Адвокатската колегия за член на Висшия адвокатски съвет” 

ХLІV. В чл. 108, ал. 1, изречение 2 израза „преди закриване на редовното общо събрание” се заменя с израза „с поканата за свикване на Общото събрание”; 

ХLV. В чл. 108, ал. 2 след израза „за Председател на Адвокатския съвет” се поставя запетая и се добавя израза „за Председател на Контролния съвет”, а след израза „за Председател на Дисциплинарния съд” се добавя израза „за представител на Адвокатската колегия за член на Висшия адвокатски съвет”; 

ХLVІ. В чл. 113 сегашния текст става алинея 1 и в нея се добавя нова точка 2 със следното съдържание: „Приема бюджета на Висшия адвокатски съвет за следващата финансова година”. 

ХLVІІ. Досегашната точка 2 става точка 3 и тя придобива следната редакция „Избира Председател, двама Заместник – председатели и Главен секретар на Висшия адвокатски съвет, Председател и членове на Висшия контролен съвет и на Висшия дисциплинарен съд”; 

ХLVІІІ. Създава се нова точка 4 със следното съдържание „Взема решения по всички други въпроси, поставени за обсъждане и решаване от Общото събрание на адвокатите от страната”; 

ХLІХ. Създава се нова алинея 2 със следното съдържание: „В случай, че Общото събрание на адвокатите от страна не приеме отчета на Висшия адвокатски съвет, доклада на Висшия контролен съвет, отчета на Висшия дисциплинарен съд, се прекратя предсрочно мандата на съответния орган и се провежда нов избор по правилата за провеждане на редовен избор”; 

L. Създава се нова алинея 3 със следното съдържание: „Избраният по реда на алинея 2 орган, довършва мандата на органа, чийто правомощия са предсрочно прекратени”; 

LІ. Създава се нова алинея 4 със следното съдържание: „Решенията на Общото събрание на адвокатите от страната са задължителни за изпълнение от Висшите органи на адвокатурата”. 

LІІ. Чл. 114, ал. 1 се изменя и добива следното съдържание: „Доколкото в този раздел не е предвидено друго, изборът на Председател, двама Заместник – председатели и Главен секретар на Висшия адвокатски съвет, както и на членове и Председател на Висшия контролен съвет и на Висшия дисциплинарен съд се извършва от общото събрание на адвокатите от страната по правилата, предвидени за избор на органи на адвокатската колегия”; 

LІІІ. В чл. 114, ал. 2 цифрата „4” се заменя с цифрата „3”; 

LІV. Чл. 114, ал. 3 се изменя и придобива следното съдържание: „Предложенията за кандидатите за членове на съответните органи, включително за Председател, Заместник- председатели и Главен секретар на Висшия адвокатски съвет и са Председател на Висшия контролен съвет и на Висшия дисциплинарен съд, трябва да бъдат направени във Висшия адвокатски съвет в 30-дневен срок преди датата на общото събрание.” 

 LV. В чл. 118, ал. 1 израза „от петнадесет членове и десет резервни членове” се заменя с израза „от тридесет и един членове, от които по един представител на всяка една адвокатска колегия, избран по реда на чл. 82, т. 7 и от Председателя, двама Заместник – председателите и Главния секретар, избрани от Общото събрание на адвокатите от страната.”; 

LVІ. Чл. 118, ал. 2 отпада изцяло; 

LVІІ. Алинея 3 на чл. 118 става алинея 2; 

LVІІІ. Алинея 4 на чл. 118, става алинея 3 и израза „от резервния член, получил най – много гласове при избора”, се заменя с израза „от избрания от съответната колегия член” 

LІХ. Чл. 119, ал. 1 отпада изцяло; 

LХ. Чл. 119, ал. 2 става алинея единствена; 

LХІ. В чл. 122, ал. 1 се създава нова точка 2 със следното съдържание: „Следи за изпълнението на бюджета на Висшия адвокатски съвет, приет от общото събрание на адвокатите от страната”; 

LХІІ. В чл. 122, ал. 1, точки 2 до 14 се променят на точки от 3 до 15; 

LХІІІ. В чл. 122, променената т. 7 израза „образци на протоколите” се заменя с израза „изборни книжа и методически указания за провеждането им”; 

LХІV. В чл. 122, ал. 1, се създава нова точка 16 със следното съдържание: „Изпълнява решенията на Общото събрание на адвокатите от страната”; 

LХV. Чл. 123, ал. 1, т. 5 отпада, а сегашна точка 6 става точка 5; 

LХVІ. Създава се нов чл. 123а, със следното съдържание:

„Заместник – председателите на Висшия адвокатски съвет:

1.      Координират дейността на помощните органи на съвета;

2.      Заместват Председателя при отсъствие, по старшинство, определено от продължителността на адвокатския им стаж.”;

LХVІІ. В чл. 125, ал. 2 израза „една година” се заменя с израза „шест месеца” и думата „смърт” се добавя израза „както и при предсрочно прекратяване на мандата по редана чл. 113, ал. 3.”; 

LХVІІІ. В чл. 126, ал. 1, изр. 1 след израза „петима членове”, се добавя израза „в това число и Председателя”; 

LХVІХ. Чл. 126, ал. 2 отпада изцяло. 

LХХ. В чл. 146 цифрата „15” да се замени с израза „не по – малко от 5 години след изтърпяване на дисциплинарното наказание”;

LХХІ. Предлагаме да се помисли за процедурата за провеждане на дисциплинарното производство срещу членовете на висшите органи на адвокатурата; 

LХХІІ. Предлагаме да се предвиди глава ХV с наименование „Административно – наказателни разпоредби” в която да се предвиди възможността за налагане на администартивни наказания на лицата, които извършват адвокатска дейност без да имат право на това.

                        Адвокатски съвет взе следното:

Р Е Ш Е Н И Е  № 59

                        Да бъдат предложени за обсъждане и съгласуване на Националната среща, на Председателите и Секретарите на Адвокатските колегии, която ще се проведе на 29-30.03.2013 г. в гр. Стара Загора описаните по – горе предложения за изменение на Закона за адвокатурата.

 

                        По т. 7:

                        1.Постъпили са заявления за вписване в регистъра на НБПП от адв. Славчо Попов и адв. Михаела Клечерова, по които АС взе следното

                                                           Р Е Ш Е Н И Е   № 60

                        Одобрява списък на адвокатите подали заявления за вписване в регистъра на Национално бюро за правна помощ, както следва: адв. СЛАВЧО ИВАНОВ ПОПОВ, ЕГН 8703010023 и адв. МИХАЕЛА ГЕОРГИЕВА КЛЕЧЕРОВА, ЕГН 8707290010.

                        Да се направи предложение до НБПП за вписване на младшите адвокати СЛАВЧО ИВАНОВ ПОПОВ И МИХАЕЛА ГЕОРГИЕВА КЛЕЧЕРОВА в Националния регистър за правна помощ.

 

                        По т. 5:


 

                                                           Р Е Ш Е Н И Е № 61

                        Потвърждава решение № 45/08.03.2013 г. за определяне на месечен списък от дежурни адвокати за месеците Април, Май и Юни на 2013 г., както следва:

                        Да бъде изпратен седмичен график на всички органи по чл. 25 от ЗПП.

                        Да бъде изпратено съобщение до всички служебни защитници за влезлите в сила изменения на Закона за правната помощ.

                       

                        По т. 6:

Съгласно измененията и допълненията в Закона за правната помощ публикувани в Държавен вестник бр. 15/2013 г. в чл. 29, ал.3 Адвокатски съвет взе следното

                                                           Р Е Ш Е Н И Е № 62

                        Изменя т. 2 от решение № 26/11.06.2010 г. на Адвокатски съвет – Благоевград, като допълва към същата бързо и незабавно производство по Наказателно – процесуалния кодекс.

 

                        Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива. Следващото заседание на АС ще се проведе на 12.04.2013 год.

 

 

 

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:.................................

                                                                                              / адв. Е. Ядков /

 

                                                          

                                                                                  СЕКРЕТАР:.........................................

                                                                                              / адв. Ат. Богоева /

 
 
Back Home Top
         
© 2003, Адвокатска колегия - Благоевград | usloviq
obnovqvane
proekt
Created by Lex.bg. Design by Creato.biz